LOADING...

2023-12-18

Obowiązek Umów na Odbiór Odpadów Komunalnych w Łomży: Apel Urzędu Miejskiego

Łomżyński Urząd Miejski informuje, że na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), prowadzić będzie kontrolę przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Nieruchomości niezamieszkałe obejmują różnorodne obiekty, takie jak budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, warsztaty, biura, sklepy, restauracje, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, hotele, pensjonaty, biblioteki, domki letniskowe, ogródki działkowe itp.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy, do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Ponadto, muszą udokumentować posiadanie umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Umowa taka powinna obejmować wszystkie wymagane prawem frakcje odpadów, takie jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady komunalne zmieszane. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów.

Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy na wywóz odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. Przypominamy, że właścicielom, którzy nie posiadają umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy), a także wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną (art. 5 ust. 7 ww. ustawy).

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Łomży apeluje do wszystkich przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przedstawienie umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodu uiszczenia ostatniej opłaty za te usługi. Dokumenty te należy przedłożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, mieszczącej się przy Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w pokoju 103 lub 104, do dnia 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskim pod numerami telefonu: 86 2156794, 86 2165941, 86 2156783.
Urząd zachęca do rzetelnego i terminowego spełnienia obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta.

źródło: lomza.pl

Poprzedni Post

Magia Bożonarodzeniowego Święta w Łomży: Wieczerza Wigilijna na Starym Rynku

Następny Post

Lista punktów szczepień przeciw Covid-19

post-bars

Zostaw Komentarz