LOADING...

2023-12-06

Stanowisko Gminy Piątnica w sprawie drogi powiatowej nr 1900B Piątnica – Czarnocin

Stanowisko Gminy Piątnica

w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1900B Piątnica – Czarnocin na odcinku ok. 3245 m, gmina Piątnica.

Szanowni Państwo, w związku z nieprawdziwymi informacjami, które zostały przedstawione na ostatniej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego (Nr XLIII) w dniu 4 grudnia 2023 roku dotyczącymi braku udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica informujemy, iż są to informacje niezgodne ze stanem faktycznym, a budowane na nich dywagacje są dalece krzywdzące dla Gminy Piątnica. Pragniemy podkreślić, że wszystkie działania Wójta oraz Rady Gminy Piątnica są nakierowane na dobro naszych mieszkańców. Od wielu lat gminy z regionu łomżyńskiego – w tym również Gmina Piątnica – wspierają i dofinansowują inwestycje drogowe, które leżą w zakresie zadań i obowiązków Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z powyższym musimy przedstawić i wyjaśnić kwestie, które zostały poruszone na ostatniej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego:

  • Pierwszy projekt porozumienia został przesłany do Gminy Piątnica w dniu 2 czerwca 2023 roku. Zakresem zadania objęto odcinek drogi o długości 3850 m. Powiat Łomżyński określił wartość zadania na kwotę 14 267 000,00 zł, przewidując udział Gminy Piątnica oraz Powiatu Łomżyńskiego w równych częściach po 3 126 000,00 zł. Należy podkreślić, że były to kwoty oszacowane bez wymaganego kosztorysu inwestorskiego, ustalone przez Powiat Łomżyński w sposób nam nieznany.
  • Drugi projekt porozumienia został przesłany w dniu 6 listopada 2023 r. Dokument ten został zgodnie z pismem przewodnim opracowany już na podstawie wymaganego kosztorysu inwestorskiego, wraz z uwzględnieniem kwoty za wykonanie dokumentacji projektowej i opiewał na kwotę 26 142 846,00 zł. Warto wspomnieć, że pierwotnie zakładany odcinek drogi o długości 3850 metrów został skrócony do ledwie 3245 metrów! I to przy niemal dwukrotnym zwiększeniu wartości zadania. Propozycja przesłanego przez Pana Starostę porozumienia zakładała udział Powiatu Łomżyńskiego w realizacji przedmiotowego zadania
    w wysokości 4 165 000,00 zł, natomiast wkład Gminy (z przyczyn nam nieznanych) miał wzrosnąć do kwoty 5 022 423,00 zł.   Z oczywistych względów takie warunki nie mogły być zaakceptowane przez Gminę w sytuacji, gdy budowa tej drogi jest przecież zadaniem Powiatu Łomżyńskiego, a Gmina Piątnica udziela wyłącznie wsparcia w postaci dofinansowania do realizacji zadań Powiatu. Na przestrzeni lat ubiegłych przy realizacji zadań Powiatu Łomżyńskiego wspieranych przez gminy przyjmowano zresztą zasadę, że ciężar finansowy zadania dzielony był w równych częściach pomiędzy Powiat i zainteresowaną gminę.

Należy w tym momencie postawić pytanie: kto i na jakiej podstawie przygotowuje w imieniu Powiatu Łomżyńskiego wnioski o środki zewnętrzne na takie inwestycje? Jak widać z różnicy pomiędzy pierwszym a drugim przesłanym porozumieniem, w przypadku tego zadania budżet wzrósł o niemal 12 000 000,00 milionów złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu długości odcinka drogi o prawie 600 metrów. Kto odpowiada za takie rażące błędy niedoszacowania wartości zadania przy składaniu wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz do Funduszu Polski Ład?

Szanowni Państwo, mimo tych rażących błędów Powiatu Wójt Gminy Piątnica wraz z Radą Gminy Piątnica podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu, mając na uwadze dobro naszych mieszkańców. Po otwarciu przez Powiat Łomżyński otrzymanych ofert w dniu 15 listopada 2023 r. Rada Gminy Piątnica na najbliższej sesji, która odbyła się w dniu 28 listopada 2023 r. podjęła uchwałę nr 383/LVI/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w wysokości 4 000 000,00 zł w rozłożeniu na równe części w 2025 i 2026 roku. Stosowna uchwała jeszcze tego samego dnia została dostarczona do siedziby Powiatu Łomżyńskiego celem umożliwienia możliwie szybkiego podpisania umowy z wykonawcą robót związanych z przebudową drogi Piątnica – Czarnocin. Zgodnie z informacją przekazaną Powiatowi Łomżyńskiemu przez Wójta Gminy Piątnica, na kolejnej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Piątnica planowanej na początku grudnia b.r. miała zostać podjęta uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, co umożliwiałoby podpisanie z Powiatem finalnego porozumienia uwzględniającego już dokładne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z przeprowadzonego postępowania.

Z przyczyn nam nieznanych, w dniu 1 grudnia 2023 roku  (a nie jak stwierdzono na ostatniej sesji Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 grudnia 2023 roku) postępowanie przetargowe zostało przez Powiat Łomżyński unieważnione z powodu cyt. „Oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo w chwili obecnej Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.”

Pragniemy zadać pytanie Panu Staroście – dlaczego postępowanie zostało unieważnione w dniu 1 grudnia 2023 roku z uwagi na brak środków finansowych, a już w dniu 4 grudnia na sesji nadzwyczajnej podjętą jednogłośnie uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Powiat zabezpieczył w swojej Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wystarczającą kwotę na wybór złożonej oferty – a nawet większą, w wysokości 25 320 000,00 złotych? Kto i dlaczego wprowadza w błąd opinie publiczną oraz Radnych Rady Gminy Piątnica i Radnych Rady Powiatu co do okoliczności tej sprawy? Dlaczego na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz w informacji o unieważnieniu postępowania pada stwierdzenie o braku środków po stronie Powiatu Łomżyńskiego a po trzech dniach te środki zostają zabezpieczone w WPF Powiatu?  Naszym zdaniem Powiat Łomżyński nie musiał 1 grudnia 2023 roku unieważniać postępowania przetargowego na zaplanowany zakres robót „z powodu braku środków” skoro przygotowywał zapewnienie tych środków w WPF i dokonał tego w dniu 4 grudnia 2023 roku. Unieważnienie postępowania było co najmniej przedwczesne – a może i bezpodstawne, skoro piątkowe „Powiat nie może zwiększyć tej kwoty” zmieniło się w poniedziałek w „Powiat zaplanował większą kwotę”. Żaden przepis ani żadna okoliczność nie zmuszała przecież Powiatu Łomżyńskiego do podjęcia decyzji w sprawie unieważnienia postępowania w dniu 1 grudnia – wystarczyło zaczekać do 4 grudnia, aby postępowanie można było rozstrzygnąć poprzez wybór oferty a następnie udzielić zamówienia na cały zakres zadania i całą długość drogi.

Warto również zapytać Pana Starostę czy dokumentacja projektowa za prawie
220 000,00 złotych została wyrzucona w przysłowiowe „błoto”? W dniu 1 grudnia o godzinie 10:05 unieważniony zostaje przetarg z gotową dokumentacją projektową, za którą zgodnie z umową trzeba było wcześniej projektantom zapłacić, a o godzinie 13:00 ogłoszony zostaje nowy przetarg na znacznie okrojony zakres inwestycji do – 1420 m w systemie zaprojektuj i wybuduj, który oznacza że tym razem to wykonawca za wynagrodzeniem opracuje nowy projekt i dopiero na jego podstawie zbuduje drogę. Takie rozwiązanie oznacza, że Powiat Łomżyński zapłaci po raz kolejny za dokumentację, która była już przecież wcześniej gotowa a nie została wykorzystana tylko ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego. Co więcej – do ogłoszenia postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj niezbędny jest przygotowany wcześniej tzw. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), którego opracowanie z pewnością nie trwa 2-3 godziny. Można w związku z tym przypuszczać, że unieważnienie prowadzonego postępowania było zamierzone już wcześniej – albo też nowy dokument określający zakres przedmiotowej inwestycji (PFU) powstał na szybko, „na kolanie”.

Gmina Piątnica zawsze stara się wspierać inicjatywy oraz inwestycje, które mają wpływ na życie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Niezrozumiały jest dla nas sposób postępowania władz Powiatu, które mętnie starają się wytłumaczyć swoje błędne i w naszej opinii irracjonalne decyzje, mające wpływ na realizację jakże istotnego dla naszych mieszkańców zadania i w rażąco niesprawiedliwy sposób próbują przerzucić odpowiedzialność za te decyzje na swoich samorządowych partnerów, którzy przecież żadnych podstaw do takiego nielojalnego postępowania nie spowodowali.

Na zakończenie pragniemy również przypomnieć historię porozumienia Gminy Piątnica z Powiatem Łomżyńskim na realizację drogi Piątnica – Kalinowo. W dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Gminy Piątnica analogicznie podjęła uchwałę intencyjną w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Dzięki temu jeszcze tego samego dnia Powiat Łomżyński mógł podpisać umowę w sprawie dofinansowania zadania, a podjęta uchwała była wystarczająca do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy z wykonawcą. Kolejnym krokiem była zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej,  która nastąpiła w dniu 30 grudnia 2021 roku a finalne porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Piątnica zostało podpisane dopiero 11 maja 2022 roku. Należy zadać pytanie, co się zmieniło przez niespełna 2 lata, że teraz przy realizacji inwestycji dotyczącej drogi Piątnica – Czarnocin dokładnie takie samo procedowanie jest według władz Powiatu niedopuszczalne? Czy to może jedynie zła wola niektórych osób? Pozostawiamy tę ocenę Państwu.

Mamy ogromną nadzieję, że jednak mimo wielu przeciwności Powiat Łomżyński zdecyduje się na realizację zadania w pełnym zakresie i przyjmie możliwość dofinansowania zadania przez Gminę Piątnica.

źródło: gminapiatnica.pl

Poprzedni Post

Gmina Piątnica dofinansuje przebudowę drogi powiatowej Piątnica-Czarnocin w wysokości 4 000 000,00 zł.

Następny Post

Zawnioskowaliśmy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Fortów w Piątnicy

post-bars

Zostaw Komentarz